technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

 

آیا فقط من قادربه دستیابی به روشهای درمان لکنت هستم ؟

 

شکی درامکان درمان لکنت زبان نیست وتردیدی وجودنداردکه بسیاری ازگفتاردرمانگران،فاقدتجربه کافی دراین زمینه هستند که این هم امری بدیهیست وبه حوزه تخصصی وسالهای کسب تجربه آنان ومیزان علاقه آنان به درمان لکنت(ازمیان اختلالات گفتاری دیگر)مرتبط است(مانندهرتخصص دیگر).

عده زیادی از گفتاردرمانگران راه تخصصی درمانی رابرگزیده وفقط دریک حوزه کاروتحقیق میکنند،تعدادی درخصوص درمان لکنت،عده ای درمان اتیسم وبرخی نیزپذیرای تمام اختلالات گفتاری هستند.

واضح است که کارتخصصی وهمراه باپژوهش چندین ساله درخصوص یک اختلال گفتاری ،تجربه وتوان یک درمانگررابشدت افزایش خواهددادکه این موضوع درتمام شاخه های علوم مختلف باثبات رسیده ویک باور منطقی وعقلی وتجربی وعلمی است.

اززمان شروع بکار ون رایپر،نخستین استادبزرگ آمریکایی درحوزه درمان لکنت،تکنیکهای علمی زیادی ابداع وبکاربرده شده اند،برخی ازاین تکنیکها تاثیرات آنی اماناپایدارداشته وبرخی نیز تاثیرخودرادردرازمدت نشان خواهندداد،پایداری درمانی بسیاری ازاین تکنیکها موردسئوال است وتاکنون هیچ روش درمانی وجودنداشته که قادر به رفع لکنت زبان صددرصدمراجعین(ازلحاظ تعدادی)باشد،

اما آنچه باثبات رسیده این است که هنرفردی درمانگر درترکیب روشهای جسمی گفتاردرمانی باروشهای روانشناختی ورفتاری مرتبط باگفتاردرمانی(درواقع گفتاردرمانی آکادمیک ترکیبی از این روشهاست)میتواند تاثیری شگرف برروند درمان لکنت بگذارد.

به نقل زیرتوجه بفرمایید:(موضوعیت یامعنی داربودن موقعیتها،کلمات وشرایط گوینده روی لکنت تاثیرمیگذاردوهمگی معتقدندکه اگر اضطراب عامل مشترکی درتمام لکنتیهای بزرگسال نیست،مطمئنا برای اکثر آنهاچنین است):صفحه14 از کتاب درمان لکنت نوشته دکتر لوید م.هولیت،ترجمه اساتیدمحترم گفتاردرمانی جناب آقای دکترمحمدرحیم شاهبداغی وخانم افسانه عرشی( باهمکاری خانم فاطمه نادری).

دراین میان تعدادی ازافرادی که داعیه درمان لکنت رادارندمیدان رامناسب دیده وبابه چالش کشاندن وانکارتمام روشهای گفتاردرمانی ویاروشهای نوین علمی وروانشناسی مرتبط باگفتاردرمانی یاموثر دردرمان لکنت،اساتیدایرانی وخارجی وحتی اساتیدخودشان!درپی کسب امتیاز مثبت ازجامعه درمانی،دانشگاهی وافکارعمومی ومخدوش نمودن وجهه علمی وحرفه ای آن عزیزان بنفع خودهستند(روش ابتدایی وسخیف ونکوهیده انکارقابلیتهای دیگران باهدف پنهان نمودن نقطه ضعفهای حرفه ای شخصی خود).

درحالیکه عقل سلیم حکم میکندکه ابتدایک ادعارا(چه مثبت وچه منفی)بررسی نموده ومستندات آنراموردپژوهش وراستی آزمایی قرار دهیم وپس از بررسی جزییات روش،نمره قبولی به آن داده ویاآنراتنها ازدیدگاه خودمان مردود تلقی نماییم.

یکی ازمواردی که موجب مقبولیت یک روش میشودزمان موردنیاز برای اجرای آن روش درمانی است.

منطقی است بپذیریم هرچه طول زمان درمانی بیشترباشد،درمانجوواطرافیانش خسته تر،ناامیدتروفرسوده تر شده وبیم رهانمودن درمان بیشترخواهدشد،مورددیگرهزینه درمان است:درصورتی که هزینه بسیارسنگین وکمرشکن باشد،عملا تعدادزیادی ازدرمانجویان قادربه تامین آن نبوده وازورودبه چرخه درمان محروم خواهندشد.

روش درمان یکی ازدرمانگران معروف لکنت درایران،سالهاست که به همین ترتیب است،قضاوت باشما:

پس از پذیرش مراجع،قراردادبسته میشود،مبلغی درحدود سی تاپنجاه میلیون تومان جهت درمان درابتدا اخذ شده وسپس درمان دربازه زمانی دوتاسه ساله وحتی بیشتربطول می انجامد!ضمنادرمان بیشتربصورت گروه درمانی خواهدبود.

مراجعی راتصورکنیدکه ازراهی دور می آیدویااینکه ساکن تهران است وبدلایلی مجبوربه مهاجرت میشود:دراینصورت بایدازدرمان ودرمانگرووجه پرداخت شده قطع امیدنماید! به همه اینها خستگی وفرسودگی 2سال مراجعه (حداقل زمان موردادعا) رانیز بیفزاییدوضمناسرخوردگی وناامیدی ناشی از عدم درمان!

این درحالیست که فرد مورداشاره تمامی روشهای درمانی روتین وحتی نوین وعلمی درمان لکنت اعم از گفتاردرمانی وهیپنوتیزم وروان درمانی وکل تالیفات ونظرات اساتیددنیارازیرسئوال برده  وتنهانظر خودش رادرست میداندوبااین وجود تاکنون هیچ روش درمانی شناخته شده ای بنام ایشان ثبت نگردیده وخودایشان نیز چنین چیزی رامطرح ننموده اند.

آنچه که یک روش درمانی را کارآمدومنطقی میسازد،طول اجرای طرح درمانی آن است،هیچگاه نمیتوان یک روش درمانی را باطول اجرای بیش ازدوسال ،بهترین دانست،این یک ضعف اساسی است.علم،عقل وتجربه وشعور انسانهاوتمایل ذاتی بشرخواهان روشهای درمانی مطلوبتروسریعتری هستند،این روشهادرحال حاضریاهنوز کشف نشده اند،یادرعین اکتشاف، اعلام نگردیده اند امادرحال استفاده ویاتکمیل وتجربیات بیشترآزمایشی وراستی آزمایی هستند.

آنچه علم وعالم را مخدوش میکند،گرفتاری درگرداب جهل شخصی،سکون ،تمایل به خودبینی وپرهیز ازدگربینی،رضایت به شرایط وروشهای موجودوتکراری بی حاصل یاناپایدار،انکارتحقیقات،نظرات وروشهای درمانی دیگران وحتی وحشت از طرح آنها،عدم تمایل به تحقیق وخلق روشهای جدید،علمی ومنطقی است.

ندانستن وندیدن وعدم آگاهی نسبت به یک حقیقت علمی،دلیل برنبودآن واقعیت علمی نیست.

شکی نیست که تلاش خلاقانه برخی از دانشمندان واقعی درحوزه گفتاردرمانی (درایران وجهان)،منجر به کشف روشهای علمی درمان سریعتر وپایدارتر لکنت زبان خواهدشد.

 

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

 

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

 

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

 

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1