technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

تصور مراجعین در خصوص پیشرفت  درمان لکنت زبان

 

قسمت اعظم درمانجویان لکنت بر این باورند که پیشرفت اندکی در امر درمان داشته ویا اینکه نمی توانند گفتار خود را وارد مرحله ناخود آگاه نمایند،

یعنی بدون این که انرژی و حضور ذهن خاصی را صرف دقت به کاربرد تمرینات ارائه شده نمایند بتوانند گفتار روان و بدون لکنتی از خود ارائه دهند .

در پاسخ باید چند نکته را یادآوری نمود :

اولاً باید بررسی نماییم که از زمان درمان این افراد چه مدتی می گذرد( در واقع باید عنوان نمود چند جلسه، به دلیل اینکه بسیاری از درمانجویان غیبتهای کم و بیشی هم دارند)

ثانیا درستی انجام تمرینات ارائه شده توسط درمانجودرمنزل نیز مد نظرمی باشد و

ثالثا باید دید که آیا سوابقی به صورت صوتی یا تصویری و یا حداقل مکتوب از نوع یا شدت لکنت درمانجو در روزها یا هفته های اولیه شروع درمان وجود دارد یا خیر؟

در صورتی که پاسخ به این سوال منفی باشد ،حداقل کاری که می توان برای قانع نمودن وایجاد اعتمادونتیجتا تقویت اعتماد بنفس برای درمانجو انجام داد این است که صدایش را در حین مکالمه عادی و بدون اینکه خودش متوجه باشد ضبط نموده و برایش پخش نماییم .

تقریباً کلیه درمانجویان پس از این عمل قانع می شوند که تحولی اساسی در گفتارشان ایجاد شده است .

راه دیگرطراحی یک نمودارپیشرفت درمان است که درهردویاسه جلسه میتوان به آن استنادنمود.

درهرصورت ذکراین نکته ضرورت داردکه ارتقای اعتمادبنفس وآگاهی درمانجویان ازافزایش کفایت گفتاری خودشان میتواندتاثیرزیادی درپیشرفت درمان اوداشته باشد.

درک این موضوع که تغییری اساسی در گفتار درمانجو پدید آمده و اطمینان خاطراو از این اتفاق می تواند اثری چشم گیر در پیروزیهای آینده گفتاری وی ایفا نموده و باعث اطمینان خاطر او به محیط درمانی و شخص درمانگر گردد.

 نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

 نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

 تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

 آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1