technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

 

عوارض عدم درمان لکنت

لکنت یکی ازاختلالات شایع گفتاری وزبانی است که درتمام طول تاریخ وکلیه جوامع ونژادهاوجودداشته است.دراینجاقصدندارم که به علل شروع وتداوم آن بپردازم،بلکه نیت اصلی پرداختن به عواقب درمان دیرهنگام یادر کل عدم درمان آن است.

 

آنچه که لازم است درخصوص عدم درمان بموقع لکنت کودکان ذکرشودپایداری وپذیرش آن بعنوان یک رفتاراجباری ازسوی کودک یااطرافیان اوست.

دراینصورت خصوصاکودک خواهدآموخت که بالاجباربایدتسلیم واسیرشرایط ناخواسته شودوراهی جزگردن نهادن به شرایط تحقیرآمیزایجادشده نداردومتاسفانه این آغازی برناکامیهای گفتاری وغیرگفتاری بعدی اوخواهدبود.

دراین میان باحتمال زیادتمسخرازطرف کودکان دیگروتذکریاکمک اطرافیان باعث ضعف شخصیتی وبیم ازشروع مجددلکنت درپی شروع جمله ای دیگر ازسوی کودک خواهدشد،بنابراین اوشروع به اجتناب کرده واین هم باعث انزوا،حساسیت واضطراب وکاهش اعتمادبنفسش شده ومتاسفانه این سناریوتابزرگسالی ادامه خواهدداشت.مواردبسیارنادری ازبهبودی لکنت پس ازدوره تثبیت آن وجوددارندکه ازلحاظ آماری اهمیتی ندارند.

 

عوارض لکنت دربزرگسالی واردفازپیچیده وجدی تری خواهندشد.یک بزرگسال یاجوان،فردیست که همگان ازاوانتظاراستقلال،غرور،اراده قوی،آرامش وجسارت دارند.

مطالعات بسیاری حاکی از آسیب دیدگی مواردی مانند استقلال فردی،تاب آوری،آرامش وجسارت درافرادلکنتی وجوددارند،بطورمثال یکی ازمطالعات نشان داده که بیش از50 درصدافرادمبتلا به لکنت،دچاراختلالات اضطرابی وازجمله اختلال اضطراب اجتماعی(social phobia)هستند.

مواردی مانند ضعف اعتمادبنفس،کاهش عزت نفس،احساس تحقیر،انزوا،اجتناب،عصبانیت،ترس ،احساس ناکامی وکاهش آستانه تحمل(البته الزامانه درخصوص همه افرادوموارد)جزوعلائم شایع درافرادبزرگسال مبتلاهستندکه میتوانندکیفیت زندگی وتعامل فردرابشدت تحت تاثیرقرارداده وپیش آگهی موفقیتهای آینده اورادرزمینه های موفقیتهای تحصیلی وشغلی،همسریابی وزندگی مشترک وتعامل بادیگران تاحدودزیادی منفی نمایند.این درحالیست که خطریادگیری لکنت ازافرادلکنتی توسط اطرافیان وفرزندان اوهمواره وجوددارد.

 

چاره چیست؟ابتدابایداولویتهای یک زندگی نرمال مشخص شوند.مواردی ماننداینکه همانطورکه آرایش ظاهری،لباس،اندام،تغذیه،ورزش خودرو،تفریح ،مسافرت وتغذیه برایمان اهمیت دارند،گفتارنیزبعنوان یک ابزارارتباطی مهم ودرجه یک(که اتفاقاجزوظواهرنیزهست)نقش بسیارتعیین کننده ای داردودرواقع میبایست درصدراولویتهاقراربگیرد.یک گفتارمعیوب وبالکنت درسنین بلوغ یادانشگاه ممکن است آغازی باشدبرناکامیهای آزرده کننده سنین بعدی ودرواقع کل زندگی.چشم پوشی ازحقیقتی بنام لکنت،منجربه تعویض این قضیه وروندنخواهدشد.فردلکنتی بایدزمانی راتصورنمایدکه پا به میان سالی نهاده وهمچنان دارای لکنت است(این یک حقیقت است،چون بهبودخودبخودی لکنت امکان ندارد)

اولویتهای واقعی:متاسفانه بسیاری ازاستانداردهاازجمله استانداردهاوهنجارهای بهداشت روانی دراجتماع مانادیده انگاشته شده اندوباتوجه باینکه بیش ازیک درصدازافرادجامعه درگیراختلال لکنت هستند،این موردنیزگاها شامل اطلاق فوق شده است.

یکی ازعلل عدم اولویت لکنت بعنوان اولویتهای زندگی یادرمانی،مشکلات اقتصادی ویاعدم پوشش بیمه ای عنوان میشود.

درپاسخ بایدگفت:بعنوان یک فردوبطورمتوسط هزینه لباس(شامل کفش،کت وشلوار،پیراهن و....)تفریح،تنقلات غیرضروری ووسایل جانبی مانند موبایل وتبلت هوشمندوبروز وکامپیوترولپ تاپ و.......هزینه نگهداری وسایلی مانندخودرو.....که هزینه های کمی هم نیستند:آیاشامل پوشش بیمه ای هستند؟

آیانمیتوان باواقع بینی بیشتروکاهش وتعدیل ومدیریت برخی ازاقلام فوق وصرفه جویی اقتصادی(ودرواقع تعویض اولویتهابسمت درمان لکنت) ازعوارض بیشترلکنت وکاهش کیفیت زندگی واضطراب واحساس ناکامی اوجلوگیری بعمل آورده ویک زندگی سرشارازامید،آرامش وموفقیت رابرایش رقم زد؟

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1