technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

 

 

درمان لکنت زبان وارتباط ورزش با آن

با این فرض که علت لکنت مجموعه ای از عوامل مختلف اما بامکانیسم اثرمشابه ودر یک راستا هستند،عامل استرس بالاترازحدتحمل،یکی از عوامل مهم شروع وتداوم لکنت است،البته دراین مقاله قصد آنرا ندارم که مکانیسم اثراسترس رابررسی کنم، بلکه میخواهم راجع به یکی از عوامل مهم برطرف کننده اضطراب وایجاد آرامش که همان ورزش  است بطورعلمی اطلاع رسانی نمایم.

طبق آخرین اخبارعلمی منتشرشده،ورزش قادربه پیشگیری ورفع بسیاری از اختلالات وبیماریهای جسمی وروحی است ومیتواند به دلایل مختلف علمی که از حوصله ومجال این مقاله خارج است اثر بسیارپایدارتر از داروهای مختلف شیمیایی یا گیاهی برسلامت جسم وروح انسان داشته باشد.امروزه اثر اضطراب برطپش قلب وفشارخون وبسیاری دیگر از اختلالات جسمی وروحی دیگر اثبات شده ،اما هیچ دارویی نمیتواند به اندازه ورزش تاثیری پایداربرروی ثبات عاطفی وجسمی افرادداشته باشد.

تاثیر برلکنت:بیادبیاوریدکه لکنت همواره با عصبانیت واضطراب وترس واسترس افزایش چشمگیری یافته ومرتبا تشدید میشود تاجایی که این محرکها ی مضر همواره  سطح لکنت را درحدگرفتاری فرد مبتلا نگاه داشته ومانع از خلاصی اوخواهندشد.

یکی از معضلات درمانهای یک جانبه،عدم توجه کافی به ارائه وکاربردراهکارمناسب برای این مورد است.برای تکمیل این قصه غم انگیز بایدگفت که بسیاری از درمانگران بدون توجه یاتوصیه به امر ورزش وکاهش اضطراب،صرفا به کاربرد روشهای روتین یاهمان تمرینات کنترل فیزیکی اندامهای گفتاری درگفتاردرمانی پرداخته وبه آن اصرار دارند،اما بایدتوجه داشته باشیم که غفلت از مجموعه عواملی که منجر به لکنت زبان وتقویت وادامه آن شده است(حتی یکی از آنان)منجر به شکست دردرمان یا حتی بازگشت لکنت پس از بهبودی خواهدشد.

تاثیر ورزش بربهبودی لکنت:

 نکات زیر درخصوص ورزش به اثبات رسیده است:

1-ورزش مناسب وغیر حرفه ای باعث بهبود عملکرد قلب،مغز،ایمنی،فشارخون،مفاصل،پوست،دستگاه گوارش وغدددرون ریز خواهدشد.

2-ورزش وزن رادرحدمتعادل حفظ نموده واندام مناسبی برای شخص به ارمغان خواهد آورد.

3-بدلیل سلامتی که ورزش به فرد اهدامیکند،اوشدیدا احساس اعتمادبه نفس خواهدنمودونهایتا این اعتمادبه نفس،منجر به آرامش عمومی اوشده ودر صورت تکرار منظم این روند مثبت (ورزش)باعث پایداری این رفتار دراو خواهد شد.

4-پس از یک ورزش جذاب ودلخواه درمحیط مناسب ودور از استرس،که همراه با تنفس واکسیژن گیری درست باشدهورمونهای مختلفی دربدن ترشح میشوندکه همه آنها نقشی مثبت دربازسازی جسمی وروحی انسان دارند.

یکی از مهمترین این هورمونها اندروفین است،این هورمون باعث شادابی،سرخوشی وسبکی شخص شده واو احساس میکند سرشار از انرژی است.

5-زمانی که شخص خودرا سالم وپر از انرژی تصورمیکند(درواقع یک سروگردن بالاتر ازدیگران میبیند)،اعتمادبنفس کلی اوبیشتر شده ونهایتا منجر به آرامش اوخواهدشد(درواقع تصور نماییدیک شخص مضطرب داروی ضداضطراب مصرف نموده،با این تفاوت که اثر ورزش پایدارتر وعاری از مضرات داروست)

6-با ازدیاد آرامش وافزایش اعتمادبنفس،طبعا لکنت کمتروکمتر خواهدشدوقدرت انطباق فردلکنتی باشرایط محیطی وآستانه تحمل استرس اوافزایش خواهدیافت واین یعنی کاهش چشمگیر وقابل ملاحظه لکنت که البته باید باقیمانده آنرا باروشهای دیگراز جمله تمرینات روتین گفتاردرمانی طی چندین ماه برطرف نمود .

چه ورزشی برای درمان لکنت مفیداست؟

هرورزشی که استرس رقابت یا برنده شدن در آن نباشدویا عاری از خطرات شدید وسوانح باشد مفیداست  مانندشنا،دو،تردمیل،طناب زدن،دوچرخه سواری،پیاده روی،کوه پیمایی وطبیعت گردی،ماهیگیری،پینگ پنگ،نرمشهای متداول بدنسازی ووزنه برداری ملایم(تمرینات بادستگاه ودمبل)...البته درزمان ومکان مناسب وبطور منظم وبرنامه ریزی شده.بخاطر بسپاریدکه صرفنظر کردن از حتی یک جلسه ورزش برنامه ریزی شده میتواندحتی اثر عکس درآرامش فردداشته باشد.

نکات:پس از ورزش بمنظور کسب آرامش هرچه بیشتر،دوش باآب ولرم ونیز تغذیه مناسب ودور از افراط واستراحت وخواب مناسب رافراموش نکنید،عدم رعایت هریک از نکات فوق میتواند اثر آرامش بخش ورزش رابسرعت ازبین ببرد.

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1