technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

 

 

 

لکنت زبان چیست وچرا ایجادمیشود؟تاثیرگفتاردرمانی وهیپنوتیزم دردرمان لکنت

 

 

 

به تکرار،مکث وتقلا درحین گفتار،بایابدون حرکات اضافه درنواحی گفتاری،لکنت زبان گفته میشود.

شروع لکنت معمولا درسنین بین 2تا5سالگی بوده وعلل مختلفی دارد،برخلاف تصوربسیاری از مردم وحتی درصدبالایی از کادر درمانی ،علت شروع وبروز آن ژنتیک نیست،اماژنهای مختلف میتوانند نقش تشدید کننده رادرشدت آن ایفانمایند،مانند اضطراب یااسترس یاوسواس.

علت ایجادلکنت چیست؟

حدود80 درصد از مواردلکنت درپی یک شوک روحی یاسانحه (تروما)ایجادمیشوندوحدود15درصد هم بدلیل یادگیری از یک فرددارای لکنت (تاثیرپذیری)ومابقی علل دیگری مخصوصا سرعت بالای گفتاری والدین رابخوداختصاص میدهند.

مکانیزم ایجادلکنت چگونه است؟

لکنت درواقع یک رفتارنابجای گفتاری آموخته شده شرطی میباشد،کودکی رادرنظربگیریدکه دچارگیرهای گاه وبیگاه درابتدای زبان آموزی میشودکه البته امری طبیعی است وبه مواردی مانند کمبودذخایرواژگانی کودک،عدم مهارت اودردستورزبان وچیدمان صحیح کلمات جمله ونیز عدم تکامل مغزی او(برحسب سن)ارتباط دارد.درصورت تکرار این موارد(که البته دراین مقطع زمانی به ناروانی طبیعی موسوم است،نه لکنت)کودک نسبت به مشکل گفتاری وونوظهور خودآگاه میشودوکم کم این آگاهی ،حساسیت همراه باسرزنش درونی وکاهش اعتمادبنفس رادرپی داردکه باتذکرها واحیانا تمسخراطرافیان به اوج خودخواهدرسید...

دراین مرحله کودک بطورناخودآگاه خواهدآموخت که گفتاردرجمع افرادغریبه یاحتی والدین مساویست باناکامی وشرم وعدم موفقیت و.........وبدینصورت این رفتاردراوشکل خواهدگرفت وتبدیل به لکنت یا همان (ناروانی غیر طبیعی) خواهدشد.

نقش والدین چیست؟بمحض شروع رفتارهای لکنت گونه کودک خود،درعین حفظ خونسردی،بدون اینکه دراین مورد چیزی به اوبگوییدوباعث تحریک حساسیتش شوید،بایدبه گفتاردرمانی مراجعه نمایید،گفتاردرمانگر به شماخواهدآموخت که چه اعمالی میتواند باعث جلوگیری از پیشرفت ناروانی طبیعی شده ومانع تبدیل آن به ناروانی غیرطبیعی شود.

لکنت تاچه میزان درزندگی فردی واجتماعی فردموثراست؟

فردلکنتی بزرگسال،شخصی است که رفتاری بنام لکنت رادرکودکی آموخته وآنراسالها به همراه دارد،اولکنت راباتمام وجودلمس کرده وباآن زندگی نموده است،برخلاف تصور اکثر مردم،افرادلکنتی بشدت تحت تاثیر لکنت خودقرار دارند،تابدانجا که حتی مهمترین امورزندگی آنان مانندتحصیل،انتخاب رشته تحصیلی،انتخاب رشته ورزشی،انتخاب شغل وهمسروابستگی شدیدی به لکنت وطرز دیدگاههای فردمبتلا دارند.

دریک پژوهش از افراددانشجوی لکنتی خواسته شده بودبین قطع دست ولکنت،یکی راانتخاب کنند؛اکثرافرادلکنتی،قطع دست راانتخاب کردند،اما نتیجه همین پژوهش دربین دانشجویان غیرلکنتی،نتیجه عکس رانشان میداد!

چه راههایی دردرمان لکنت زبان وجوددارد؟

خوشبختانه لکنت درمان دارد،امادرمان آن کمی دشوار،پیچیده وزمان براست؛تصورکنیدکه میخواهیم رفتارگفتاری فردی راکه سالهاست باشیوه غلط صحبت میکرده ،عوض کنیم،این مورد باروشهای خاص گفتاردرمانی وشیوه های صحیح ماننداصلاح تنفس و....امکان پذیر است،امامسئله به همین سادگی نیست:اوعادت کرده که سالها به شیوه غلط صحبت کند،مغزش دستورات صحیح حرکتی وتنفسی وحتی انگیزشی وبینشی به اونمیدهدوعلاوه برآن تکلیف خاطرات سراسر ناکامی وشرمساری اوچیست؟اوچگونه میتواند خاطرات وپیش بینیهای غلط گفتاری رافراموش نماید؟چطورمیتوان به مغز آموخت که بدون فراموشی ودرلحظه حساس وسربزنگاه ودرکمال اعتمادبنفس،روشهای گفتاری آموخته شده رابکاربندد؟

روشهای زیادی درگفتاردرمانی وجوددارندکه میتوانندبه ترمیم بسیاری ازضایعات مذکورمنجرشوند.درسالهای اخیرهیپنوتیزم بعنوان مکمل درمان لکنت بعنوان یک روش کمک درمانی واردعرصه شده است،نقش هیپنوتیزم بعنوان کاتالیزور قدرتمنددرمان لکنت ودرکنارروشهای روتین گفتاردرمانی مطرح است،نقش اصلی هیپنوتیزم،ایجادآرامش روحی ورفتاری ورفع اضطراب فرد باروشهای علمی مختلف هیپنوتیزم درمانی ومکانیسم کاهش استرس ورفع آن است،ضمناکاربردهیپنوتیزم،زمان درمان رابه حداقل میرساند.این خاصیت هیپنوتیزم ،یعنی سرعت فوق العاده تاثیرمنجربه درمان،دراکثر بیماریهای روحی قابل علاج ونیز دربیماریهای روان تنی(سایکوسوماتیک)مصداق دارد.بنابراین برای درمان بسیاری ازبیماریها مانند دردهای مزمن،ترسهای نابجاواختلالات اضطرابی،شب ادراری کودکان،چاقی ،عادات مضرماننداعتیادبه سیگاریامشروبات الکلی،تقویت توجه وتمرکز وتقویت انگیزه های تحصیلی یاورزشی،تقویت اراده وشخصیت،افسردگی وضربات روحی ،حتی بیحسی جراحی عمومی یادندانپزشکی وسزارین وزایمان و.....میتوان از هیپنوتیزم استفاده کرد.خوشبختانه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران که زیرنظر وزارت بهداشت ومحوریت برجسته ترین پزشکان حوزه های روانپزشکی ایران ازسال1380 درحال فعالیت است،وزنه سنگینی درآسیاوجهان محسوب میشود.درصورتیکه فرد این شانس راداشته باشدکه ازگروهhigh  و medium وتیپ شخصیتی مناسب(odyssian)و(Dionysian)باشد،احتمال بسیاربالایی وجودداردکه برای همیشه ،خاطرات واضطرابهای نابجای همراه لکنت ازذهنش حذف شود.دراین صورت درشروع گفتار هیچ اضطرابی وجودنخواهدداشت که مانع دسترسی ذهنش به گفتارروان شود.

اوهمچنین خواهدآموخت،بدون اینکه به لکنت یاتمریناتش فکرکند،ناخودآگاهانه،روشهای صحیح گفتاری رابکاربنددواین روشهارامانند هرفردعادی دیگری که دارای گفتارروان است بکاربنددو....واین یعنی درمان لکنت.

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1