technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

 

لکنت وعامل تقلیدبرمبنای تاثیرنورونهای آیینه ای

 

مقدمه:اولین پژوهش درخصوص نورونهای آیینه ای وجایگاه آن درانسان،درسال1995 وتوسط ریتسولاتی وهمکارانش انجام شد،طبق نظریات قبلی اینطور عنوان میشدکه تقلیدناخودآگاهانه دریادگیری نقشی نداردومتاسفانه هنوز نیز براین نظریه پافشاری میشود،یکی ازعلل اصرار بر رد علت تقلید،توسط برخی ازگفتاردرمانگران ایرانی،عدم ابتلا به لکنت درمانگران درمواجهه باافرادلکنتی عنوان شده است،درپاسخ،بایدبدانیم که طبق باورهاواصول علمی :سن شروع لکنت ،معمولاقبل از سنین دبستان میباشدوبنابراین میتوان گفت؛تقریبا امکان شروع لکنت واضح ،دائم وتاثیرگذارافراد درسنین بزرگسالی وجودندارد.

لازم بذکر است که قسمتی ازیافته های زیرطی تحقیقاتی درایران واکثرآنهادرخارج ازکشوربثبت رسیده اند،این تحقیقات ثابت میکنندکه علت یادگیری زبان (برخی ازلکنتها)تقلیدویادگیریست وهمچنین علت عدم ابتلای بقیه کودکان درمواجهه بامحرک فوق (تقلید)رانیز توضیح میدهند:

 

1-توانایی تقلید حرکات یا صداهای یک فرد که مرتبط با زبان آموزی است و منجر به آن می شود به توانایی نورون های آینه ای مربوط است که این توانایی در افراد مختلف متفاوت است و در کودکان اوتیستیک آسیب جدی دیده است(علت اختلال زبانی بارز دراین کودکان)

 2-تنها سالم بودن نورون های آینه ای یک فرد منجر به تقلید گفتار یا حرکات نمی‌شود.

 3-یادگیری ابتدا به صورت پنهان انجام و سپس با تکرار در فاصله زمانی خاصی آشکار می شود.

4- در کنار سیستم نورون های آینه ای مرتبط با دست سیستم نورون آینه ای مرتبط با دهان هم وجود دارد که با مشاهده اعمال حرکتی انجام شده با دهان پاسخ می دهد.

 5-یادگیری با پایه تقلید از طریق نورون های آینه ای باعث تحریک مدار حسی- حرکتی بیماران سکته مغزی و اوتیسم خواهد شد که این مدار پایه و اساس درک در زبان است و توانایی گفتاری آنها را ارتقا می‌دهد.

6- مطالعات مختلف نقش جسچرها را در فرایند تولید و درک زبان نشان داده‌اند و در این زمینه دریکسل و رادکه در مقاله خود تحت عنوان جسچرها، بر تاثیر آن هم در تولید به هم در درک گفتار تأکید دارند.

 7-در اولین پژوهشی که در سال ۱۹۹۵ توسط ریتسولاتی و همکارانش در خصوص نورون های آینه ای انجام شد مشخص گردید که وقتی افراد شاهد عمل فرد دیگری هستند، علاوه بر فعال شدن نورون های آینه ای، فراوانی پتانسیل‌های حرکتی در عضلات همان قسمت از بدن که در حال مشاهده حرکت آن در فرد دیگرند، افزایش قابل توجهی می یابد ،درست مانند اینکه آن عمل را خودش انجام میدهد.

8-ریتسولاتی درسال ۱۹۹۶ با استفاده ازتوموگرافی با امواج پوزیترون(T.P.A) به این نتیجه رسید که ناحیه بروکا در حین مشاهده یک عمل نیز فعال می شود.

9- پژوهشگران معتقدند که نورون های آینه ای وسیله ای برای توضیح ابعاد مختلفی از شناخت اجتماعی و توانایی فهم اعمال دیگران، خواندن ذهن  آنان،برقراری ارتباط از طریق زبان بدن و گفتار و تقلید کردن هستند.

10-در پژوهش های دیگر نشان داده شدکه نقش دیگر نورون های آینه ای مربوط به حیطه اجتماعی است و به این خاطر در تعاملات اجتماعی انسان‌ها به شدت علاقه دارند رفتارهای خود را با اطرافیان شان همسو کنند(لیبرمن ۲۰۰۷)، در این حالت تقلید رفتار نسبتا به صورت خودکار انجام میشود و شخص مشاهده کننده الزاماً از روی قصد و عمد رفتار الگویا شخص مشاهده شونده را تقلید نمی کند. این مشاهده مستقیما از قشر حسی مخ به قشر حرکتی مسئول آن عمل منتقل شده و در آنجا نسخه برداری می شود.

11- بر طبق اثر چاملون (تقلید ناخودآگاه)ما الگوهای رفتاری از جمله حالات صدای کسانی را که با آنها تعامل می‌کنیم را بدون قصد و منظور و به صورت ناخودآگاه تقلید می نماییم(السون و هرگنهان ۱۳۸۸)

 12-نتایج آزمایشات دیگری نشان داد وقتی کسی از ما تقلید می‌کند مایلیم او را بیشتر از کسی که از ما تقلید نمی‌کند دوست داشته باشیم وواضح است که این ارتباط عاطفی می تواند به صورت دو طرفه باشد و منجر به ازدیاد تعداد و شدت رفتار شود.

 13-نتایج آزمایش دیگری نیز نشان داد که بین تمایل به تقلید از دیگران و توانایی همدلی با آنها رابطه مستقیمی وجود دارد،

در واقع هر قدر افراد بیشتر مایل

باشند از دیگران تقلید نمایند به همان نسبت برای احساسات دیگران اهمیت بیشتری نیز قائل اند.

14- نورون های آینه ای هنگامی تولید می شوند که سلولهای عصبی و حرکتی مرتبط با یک عمل به طور همزمان فعال شده باشند بر همین اساس نقش بینایی در عمل فوق بسیار حائز اهمیت است و در این حال است که رفتار مشاهده شده و رفتار انجام شده بسیار شبیه یکدیگرند و این همان مکانیزم تقلید است.

15- یک ویژگی منحصر به فرد نورون های آیینه ای این است که رفتار هایی که به وسیله آن ها نسخه برداری می شوند نیازی به تقویت ندارند (السون و هرگنهان ۱۳۸۸)

 16-ویژگی دیگر این نورون ها این است که ذخیره یک رفتار را برای استفاده در زمان های بعدی امکان پذیرمیسازند و این نیز سازگارانه است، زیرا مواردی اتفاق می‌افتد که تقلید فرد ناسازگارانه است یعنی در صورتی که شخص به صورت آگاهانه در یابد که تقلید فوق برایش مضر است آن را تقلید نمیکندو انجام نمی‌دهد.

 

سرچ و ادیت وارائه چکیده تحقیقات مختلف از :

 

آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

 

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

 

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

 

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1