technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

درمان لکنت بدون اراده شمااتفاق نمیافتد،همین حالامیتوانیدبه سادگی یک کلیک،درمان راشروع کنید

لکنت

 

نقش هنردرمانی برپایه نقاشی درکاهش اضطراب کودکان دچارلکنت

 

 

 

باتوجه به اینکه درپژوهشهای زیادی مشخص گردیده بودکه اضطراب میتواندشدت لکنت راافزایش دهد،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کشف ،بهینه سازی،مطالعه وسازماندهی روشهای کاهش اضطراب که متناسب باسن،تحصیلات،فرهنگ وعلایق افرادلکنتی باشدازاهمیت وجایگاه ویژه ای دردرمان لکنت برخورداراست.

 

درپژوهشهای قبلی درداخل وخارج ازکشور،اثرهنردرمانی ونقاشی درکاهش اضطراب ناشی ازاختلالات پس ازسانحه ،فوبیا،اسکیزوفرنی ،اضطراب جدایی نشان داده شده بودوباپیش زمینه های فوق انتظارمیرفت که این روش بتوانددرکاهش اضطراب کودکان مبتلا به لکنت موثرواقع شود.

 

بااین ترتیب،در یک پژوهش که در سال 92توسط گروه روانشناسی دانشگاه تبریز در خصوص بررسی اثر بخشی هنردرمانی بر پایه نقاشی درمانی در کاهش اضطراب کودکان دچار لکنت زبان انجام شد مشخص گردید که هنردرمانی بر پایه نقاشی درمانی روش موثری در کاهش اضطراب کودکان دچار لکنت زبان می باشدو درمانگران می توانند از نقاشی درمانی در کنار دیگر روش های درمانی برای کاهش اضطراب به این کودکان بهره ببرندکه بالطبع منجر به کاهش قابل توجه لکنت آنان خواهدشد.

 

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866- اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی اسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی وکسب نوبت) :stutter1

 

 

 

درمان خودبخودی لکنت زبان درکودکان

بسیاری ازمواردلکنت کودکان درمراجعین دیرهنگام ،مواردی هستندکه تحت تاثیراظهارات اطرافیان مبنی بروجودبهبودی خودبخودی درافرادفامیل،ازمراجعه ومشاوره گفتاردرمانی خودداری نموده اند،واماواقعیت علمی دراین خصوص چیست؟

طبق آماروتحقیقات موجود،درحدود75درصدکودکانی که دچارلکنت شده اندبخودی خودوبدون هیچ درمانی بهبودیافته اندودرمقابل،25درصدباقیمانده بطورجدی نیازمندمداخله درمانی میباشند.البته لازم است مداخله درمانی غیرمستقیم ،ازقبیل مشاوره نیزدرخصوص کودکان گروه مقابل(75 درصد)انجام پذیرد،بدلیل اینکه مشخص نیست آیاوالدین واطرافیان،مواردلازم درخصوص نحوه تعامل ورفتاروگفتارباکودکان مبتلارارعایت میکنندیاخیر؟درواقع هیچکس نمیداندکه کودک مبتلابه لکنت اولیه(ازدیدگاه تخصصی گفتاردرمانگران:ناروانی طبیعی یاn.n.f)جزوگروه 25  درصدی است یاخیر! این مواردتقریباغیرقابل پیش بینی هستندوعدم رعایت حتی یک موردمیتواندمنجربه پایداری لکنت شود.درخصوص گروه25درصد،یعنی همان گروهی که بهبودی خودبخودی شامل حالشان نمیشودیک نکته مهم قابل ذکراست وآن اینکه:پس ازحدود2ماه ازشروع لکنت،بهبودی خودبخودی تقریباامکان پذیرنیست،چراکه درطی این مدت کودک نسبت به مشکلش آگاه وحساس شده ،ازگفتاراجتناب کرده وباتمسخرهمسن وسالان وتذکرمکرر اطرافیان مختلف خودروبروشده وحساسیتش بمرورافزایش خواهدیافت وبمرورزمان خواه ناخواه وازروی ناچاری گفتارهمراه بالکنت رابعنوان گفتارشخصی خودخواهدپذیرفت.(اصل درمانگی آموخته شده).

درطی هفته هاوماههای بعدی،شخصیت،اعتمادبنفس وحتی اراده اش تحت تاثیراین گفتارجدیدومعیوب قرارگرفته ولکنتش روزبروزپایدارترخواهدشد.

بهمین دلایل لازم است دراسرع وقت کلیه کودکانی که نشانه های اولیه لکنت(به هردلیل)درآنهاایجادمیشوند،بمنظورانجام مشاوره گفتاری به آسیب شناس گفتاروزبان یاهمان گفتاردرمانگرارجاع داده شوند.یک مشاوره تخصصی توسط متخصص گفتاردرمانی ورعایت نکات آن ازطرف اطرافیان کودک میتوانداز شکل گیری وپایداری روندایجادلکنت که قبلا تشریح شدجلوگیری نموده ودراکثرمواردبدون هیچ مداخله مستقیم درمانی،منجربه بهبودعلائم لکنت زبان وعدم تثبیت آن شود.مجدداتاکیدمیشود،باگذشت زمان طلایی ازشروع نشانه های لکنت ابتدایی،بهبودی خودبخودلکنت درکودکان تقریبا غیرممکن است ونیازبه مداخلات مستقیم درمانی دارد.ازمواردفوق میتوان نتیجه گرفت که بهبودی خودبخودی لکنت دربزرگسالان(بدلیل تثبیت آن درسالهای قبل) میتواند محال وتقریباشبیه معجزه باشد،امابادرمان صحیح وپیوسته،والبته درزمان بیشتر،درهرسنی امکان پذیراست.

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1

 

لکنت وعامل تقلیدبرمبنای تاثیرنورونهای آیینه ای

 

مقدمه:اولین پژوهش درخصوص نورونهای آیینه ای وجایگاه آن درانسان،درسال1995 وتوسط ریتسولاتی وهمکارانش انجام شد،طبق نظریات قبلی اینطور عنوان میشدکه تقلیدناخودآگاهانه دریادگیری نقشی نداردومتاسفانه هنوز نیز براین نظریه پافشاری میشود،یکی ازعلل اصرار بر رد علت تقلید،توسط برخی ازگفتاردرمانگران ایرانی،عدم ابتلا به لکنت درمانگران درمواجهه باافرادلکنتی عنوان شده است،درپاسخ،بایدبدانیم که طبق باورهاواصول علمی :سن شروع لکنت ،معمولاقبل از سنین دبستان میباشدوبنابراین میتوان گفت؛تقریبا امکان شروع لکنت واضح ،دائم وتاثیرگذارافراد درسنین بزرگسالی وجودندارد.

لازم بذکر است که قسمتی ازیافته های زیرطی تحقیقاتی درایران واکثرآنهادرخارج ازکشوربثبت رسیده اند،این تحقیقات ثابت میکنندکه علت یادگیری زبان (برخی ازلکنتها)تقلیدویادگیریست وهمچنین علت عدم ابتلای بقیه کودکان درمواجهه بامحرک فوق (تقلید)رانیز توضیح میدهند:

 

1-توانایی تقلید حرکات یا صداهای یک فرد که مرتبط با زبان آموزی است و منجر به آن می شود به توانایی نورون های آینه ای مربوط است که این توانایی در افراد مختلف متفاوت است و در کودکان اوتیستیک آسیب جدی دیده است(علت اختلال زبانی بارز دراین کودکان)

 2-تنها سالم بودن نورون های آینه ای یک فرد منجر به تقلید گفتار یا حرکات نمی‌شود.

 3-یادگیری ابتدا به صورت پنهان انجام و سپس با تکرار در فاصله زمانی خاصی آشکار می شود.

4- در کنار سیستم نورون های آینه ای مرتبط با دست سیستم نورون آینه ای مرتبط با دهان هم وجود دارد که با مشاهده اعمال حرکتی انجام شده با دهان پاسخ می دهد.

 5-یادگیری با پایه تقلید از طریق نورون های آینه ای باعث تحریک مدار حسی- حرکتی بیماران سکته مغزی و اوتیسم خواهد شد که این مدار پایه و اساس درک در زبان است و توانایی گفتاری آنها را ارتقا می‌دهد.

6- مطالعات مختلف نقش جسچرها را در فرایند تولید و درک زبان نشان داده‌اند و در این زمینه دریکسل و رادکه در مقاله خود تحت عنوان جسچرها، بر تاثیر آن هم در تولید به هم در درک گفتار تأکید دارند.

 7-در اولین پژوهشی که در سال ۱۹۹۵ توسط ریتسولاتی و همکارانش در خصوص نورون های آینه ای انجام شد مشخص گردید که وقتی افراد شاهد عمل فرد دیگری هستند، علاوه بر فعال شدن نورون های آینه ای، فراوانی پتانسیل‌های حرکتی در عضلات همان قسمت از بدن که در حال مشاهده حرکت آن در فرد دیگرند، افزایش قابل توجهی می یابد ،درست مانند اینکه آن عمل را خودش انجام میدهد.

8-ریتسولاتی درسال ۱۹۹۶ با استفاده ازتوموگرافی با امواج پوزیترون(T.P.A) به این نتیجه رسید که ناحیه بروکا در حین مشاهده یک عمل نیز فعال می شود.

9- پژوهشگران معتقدند که نورون های آینه ای وسیله ای برای توضیح ابعاد مختلفی از شناخت اجتماعی و توانایی فهم اعمال دیگران، خواندن ذهن  آنان،برقراری ارتباط از طریق زبان بدن و گفتار و تقلید کردن هستند.

10-در پژوهش های دیگر نشان داده شدکه نقش دیگر نورون های آینه ای مربوط به حیطه اجتماعی است و به این خاطر در تعاملات اجتماعی انسان‌ها به شدت علاقه دارند رفتارهای خود را با اطرافیان شان همسو کنند(لیبرمن ۲۰۰۷)، در این حالت تقلید رفتار نسبتا به صورت خودکار انجام میشود و شخص مشاهده کننده الزاماً از روی قصد و عمد رفتار الگویا شخص مشاهده شونده را تقلید نمی کند. این مشاهده مستقیما از قشر حسی مخ به قشر حرکتی مسئول آن عمل منتقل شده و در آنجا نسخه برداری می شود.

11- بر طبق اثر چاملون (تقلید ناخودآگاه)ما الگوهای رفتاری از جمله حالات صدای کسانی را که با آنها تعامل می‌کنیم را بدون قصد و منظور و به صورت ناخودآگاه تقلید می نماییم(السون و هرگنهان ۱۳۸۸)

 12-نتایج آزمایشات دیگری نشان داد وقتی کسی از ما تقلید می‌کند مایلیم او را بیشتر از کسی که از ما تقلید نمی‌کند دوست داشته باشیم وواضح است که این ارتباط عاطفی می تواند به صورت دو طرفه باشد و منجر به ازدیاد تعداد و شدت رفتار شود.

 13-نتایج آزمایش دیگری نیز نشان داد که بین تمایل به تقلید از دیگران و توانایی همدلی با آنها رابطه مستقیمی وجود دارد،

در واقع هر قدر افراد بیشتر مایل

باشند از دیگران تقلید نمایند به همان نسبت برای احساسات دیگران اهمیت بیشتری نیز قائل اند.

14- نورون های آینه ای هنگامی تولید می شوند که سلولهای عصبی و حرکتی مرتبط با یک عمل به طور همزمان فعال شده باشند بر همین اساس نقش بینایی در عمل فوق بسیار حائز اهمیت است و در این حال است که رفتار مشاهده شده و رفتار انجام شده بسیار شبیه یکدیگرند و این همان مکانیزم تقلید است.

15- یک ویژگی منحصر به فرد نورون های آیینه ای این است که رفتار هایی که به وسیله آن ها نسخه برداری می شوند نیازی به تقویت ندارند (السون و هرگنهان ۱۳۸۸)

 16-ویژگی دیگر این نورون ها این است که ذخیره یک رفتار را برای استفاده در زمان های بعدی امکان پذیرمیسازند و این نیز سازگارانه است، زیرا مواردی اتفاق می‌افتد که تقلید فرد ناسازگارانه است یعنی در صورتی که شخص به صورت آگاهانه در یابد که تقلید فوق برایش مضر است آن را تقلید نمیکندو انجام نمی‌دهد.

 

سرچ و ادیت وارائه چکیده تحقیقات مختلف از :

 

آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

 

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

 

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

 

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1

 

 

 

 

 

علت ابتلا و عدم ابتلای برخی از کودکان به لکنت با مواجهه با شرایط مشابه

 

  میدانیم که افراد چه کودک و چه بزرگسال تفاوت های بیشمارجسمی وروحی دارند که ریشه در مختصات محیطی و ژنتیک آنها دارد،با این اوصاف همچنان که رنگ پوست،چشم، هوش،قد و سایر خصوصیات انسان به استعدادها وخزانه  ژنتیکی او مربوط می شود، استرس های محیطی نیز می‌توانند اثرات متفاوتی بر انسان های مختلف داشته باشند،علت این امر تفاوت در آستانه استرس پذیری اشخاص می باشد. شخصی را تصور کنید که کلمات یاواقعه خاصی باعث تحریک عصبانیت او میشوند، قطعا اشخاصی نیزوجود دارند که مواردفوق قادر به تحریک عصبانیت(درواقع گذراز آستانه تحریک) او نیستند و آنان قادر به حفظ خونسردی خود خواهند بود. استرس های دوران کودکی نیز اینگونه هستند و ممکن است یک خاطره، واقعه،یک تصویر،مجسمه،شهربازی،عروسک ، یک فیلم و یا محرک های دیگر مانند تنبیه و ترسهای متفاوت، تاثیرات متفاوتی را بر کودک بگذارند، به شرطی که آستانه تحمل کودک قادر به پذیرش وتحمل استرس های مورد بحث نباشد. دراین شرایط تظاهراتی مانند اختلال در تنفس،اختلال درارتعاش مناسب تارهای صوتی و روحیه و عواطف کودک به وجود خواهد آمدکه می‌تواند با علائم ترس ظاهری همراه باشد. قطعاً تظاهرات  فوق ،سیستم تفکر خود آگاهانه او را تحت تاثیر قرار داده و در این هنگام تفکر ناخودآگاهانه حاوی استرس و جریان عصبی مربوطه غالب خواهد بود و در این صورت است که فرم گفتاری شخص لکنت گونه میشود، مانند شخصی که در حال هق هق گریه بوده و قادر به جلوگیری از آن ونیز گفتار مناسب و نرمال نمی باشد.باتوجه به عدم توانایی کودک درتفسیرمناسب وقایع یادشده دراغلب مواردونیزقدرت یادگیری وبه خاطرسپاری شگرف کودکان،میتوان بقیه مواردراپیش بینی نمود:تاثیرواقعه برآرامش کودک وسپس ایجادهمراه باگیروفشاروتقلا وباقی ماجراکه میتواند این ناروانی طبیعی را طی روند استانداردشرطی سازی به لکنت مبدل سازد.دراین زمان آنچه بیاری کودک خواهدآمدونقش کلیدی (مهمترین نقش)دارد،همان آستانه تحمل استرس کودک است که کاملا جنبه شخصی داشته وبادوریشه محیطی(آموزشی)وژنتیکی است.

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1

 

 

 

 

تقلید لکنت زبان از اشخاص دیگر

کودکان بسیاری ازمهارتهاازجمله رفتار،لهجه،سرعت وگفتارراازاشخاص دیگرمیآموزند،اماکودکان مهارت خاصی دریادگیری استرس نیز دارند،به چنددلیل:

اولا: آنان کاملا تحت تاثیر ماهستند؛کافیست یک یاچندتجربه همراه بااسترس باماداشته باشند؛نوع واکنش مابه استرس ونحوه تعامل باآن میتواندبراحتی به الگویی برای آنان تبدیل شود.

ثانیا:آنان دنیای واقعی راکاملا تجربه نکرده اند،ترس زیاد،همراه بااحتیاط(وکاملا منطقی)از تجربیات،مکانها واشخاص جدیددارندوباوقایع مختلف وجدیدباتردید واضطراب برخورد میکنندکه کاملا طبیعی است.

زمانی که آنان درمعرض صحبت همراه با لکنت یکی ازعزیزان که مخصوصا کودک تحت تاثیراوهم باشدقرارمیگیرندفکرمیکنندکه این هم یکی ازانواع صحبت کردن است وگاهی ممکن است انسان برحسب شرایط اینگونه صحبت کند،خصوصا اگرکمی هم شرایط اضطراب برای کودک فراهم باشد:اودرمیان شرایط ایجادشده وهمراه بایکنوع همدلی وهمراهی شخصیتی وعاطفی با شخص مبتلا به لکنت(همانندسازی)، به نحوه گفتارجدیدخومیگیردورفتارجدیدی بنام لکنت کم کم دراونهادینه خواهدشد.

دراین میان هرچه شرایط تماس ونیز ارتباط عاطفی اوبیشتروعمیقترباشد،امکان یادگیری وتقلیدنوع گفتار(ازجمله گفتارهمراه بالکنت)بیشترخواهدبود.بایددانست که این دراین نوع یادگیری هیچ نوع تمایل آگاهانه یاارادی وجودنداردوکودک بدون اینکه خودش آگاه باشد،این نوع گفتاردراوموثرواقع میشود.مکانیسم یادگیری زبان،لهجه ونیز سرعت گفتارنیز به همین صورت میباشد.

کشف وشناخت نورونهای آیینه ای درسال1996 توسط ریتسولاتی وهمکارانش وتحقیقات پس ازآن توسط اووسایردانشمندان درکشورهای دیگرثابت نمودکه زبان وجزییات آن قابل یادگیری وتقلیداست،بنحوی که شخص بدون وجودودخالت هیگونه اراده ویاپاداش میتواندجزییات آنچه راکه شنیده بخاطرسپرده وآنراعینابه مرحله بیان وعمل درآورد.

نکته ای که دراین بین وجودداردتفاوت روحیه بین کودکان مختلف است،برخی ازکودکان باتیپ رییس ،ازآمادگی تقلیدکمتری برخوردارندوبه سادگی تحت تاثیربازخوردهای فیزیکی یاصوتی قرار نمیگیرندوبه همین دلیل همه کودکان ازآمادگی تقلیدلکنت یایادگیری آن برخوردارنیستند.

 نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

 نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

 تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

 آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1

 

 

 

 

علت لکنت زبان درکودک چیست؟

 چرالکنت کودک ایجادمیشود؟علت لکنت کودک چیست؟درمیان علت های شروع لکنت زبان،انواع ترس ،استرس،اضطراب،شوکهای روحی ورفتاری وانواع محرکهای مشابه ،رتبه اول را به خوداختصاص داده اند ،علت شروع وتداوم حدود80% انواع لکنت مواردبالا هستندمانندتنبیه بدنی یا تهدیدهای مختلف که اضطراب کودک را افزایش میدهد، ترس از دست دادن والدین یا اضطراب جدایی،مشاجرات والدین(که نقش بسیار مهمی درشروع وتداوم لکنت دارند)ترسهای دیگر مثل رعدوبرق ،قطعی برق ،حمله حیوانات،ترس از دزد،شوک روحی ناشی از تصادفات وسوانح وموارد مشابه.

 حدود15 درصد مواردبعلت یادگیری لکنت از اشخاص نزدیک واطرافیان است مثل یادگیری از پدر یابرادر.کمترین درصد علت لکنت(5درصد) مربوط است به تندگویی یاسرعت گفتاروالدین (پدر،مادریاهردو)

 

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

 

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

 

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

 

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1

 

 

نکاتی که والدین بایددرموردماهیت وبروزلکنت بدانند

علی رغم ارائه مطالب ازسوی گفتاردرمانگران وروانشناسان هنوز بسیاری ازخانواده ها نمی دانند باکودک لکنتی چطور باید رفتار کنندودر مقابل این معضل که گاهاًمنجربه بروزاختلالات شدیدرفتاری وعاطفی نیز می شود چه عکس العملی باید نشان دهند.

مطالب زیر علاوه بر آشنایی خانواده هاباپدیده لکنت نشانگر این است که چگونه می توان این مشکل را رفع نمود یا در جهت کاهش لکنت کودکان اقدام کرد.


لکنت زبان چیست وعلائم آن کدام است

لکنت اختلالیست که در آن روان بودن گفتار آسیب می بیند.

در طی صحبت کردن یک فرد مبتلا به لکنت زبان همه یا بعضی از این حالات ممکن است دیده شود:

v مکثهای غیر عادی

v بکار بردن صداها یا کلمات نابجادر حین گفتار(ا .چیز و ....)

v تکرار صدا ویا یک بخش از یک کلمه(ن ن نخوردم)

v تکرار کلمه (من من من اومدم)

v کشیدن صداها(بااااابا)

v بیان جمله بهصورت ناقص

v بیان کلمات بصورت مقطع

در مرحله اول معمولا کودکان از لکنت خود بعنوان یک مشکل خبر ندارندوبرای رفع آن نیز تلاش نمی کنند وآن را پنهان نمی کنند.

مشکل کودک در این مرحله بیشتر بصورت تکرار صداها ویا هجاهای ابتدای کلمات ظاهر می شود که ممکن است برای مدتی متوقف وبعدا شروع شود.

هنگامی که کودک ازلکنت خودش به عنوان یک مشکل اجتماعی آگاه شودمرحله دوم لکنت آغاز می شود،البته علائم دیگری در کودک نیز ظاهر می شود که بعضی از آنها عبارتند از:

v ممکن است حرکات اضافه در اندام های بدنش مثل دست وپا وسرش ملاحظه شود اینکار باهدف کاهش شدت لکنت انجام می شود.

v شخص ممکن است از کلمات مشابه کلماتی که با آنها لکنت می کند استفاده کند.

v احتمال دارد به دلیل حساسیت نسبت به دیگران در خصوص گفتارش منزوی شود.

v فرد مبتلا به لکنت سعی می کند کمتر صحبت کند،جلوی دهانش را می گیرد ومنظورش را به طور خلاصه به دیگران میفهماند یا جملات را به طور کامل نمی گوید وقسمتی از آن را حذف می کند.

 

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

 

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

 

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

 

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1

 

 

چرا سرعت گفتاروالدین ازعلل شروع لکنت است؟

شرایط کودکان به گونه ای است که با سرعت(گفتاری)سازگارنشده اند،بدلایل مختلف:

اولا مغز آنان فاقدمهارتهای حرکتی لازم برای گفتاراست(ازلحاظ  سرعت اندامهای گفتاری مثل زبان،لب وفک و...).بیادبیاوریدکه کودکان دراوایل زبان آموزی خود بسیارشمرده وبااحتیاط صحبت میکنند.البته مسئله به این سادگیهانیست؛

علت دوم:فقر ذخایر واژگانی درتقریبا تمام کودکان است،کودکان درسنین پایین،باکلمات بسیارکمی آشناهستندوبه همین دلیل گفتارشان نمیتواند سرعت زیادی داشته باشد،ضمنا آنان درانتخاب واژگان تردید دارند واین میتواند علت دوم افت سرعت گفتاردرآنان باشد.

علت سوم هم دانش ناکافی کودکان درزمینه دستور زبان است که گفتارآنان راباتردیدواحتیاط وسرعت کم همراه میکند،حال بایددید دراین میان چه اتفاقی میافتد؟

الگوی گفتاری کودک بدلیل قرارگرفتن درمعرض گفتارباسرعت بالا،سرعتی میشود،.....یعنی اویادمیگیرد که پاسخش به سئوالات یاجمله سازیهای مستقلش ،باید باسرعت همراه باشد،اما...آیامیتواند؟متاسفانه پاسخ این سئوال بدلایل سه گانه اشاره شده درقبل منفی است وماگاه وبیگاه شاهدوقفه ها،ایستها یاگیرهای گفتاری اوخواهیم بود.دراین میان کافی است کودک باروشهای مختلف ازجمله اشارات کلامی یاغیرکلامی اطرافیان، نسبت به گفتارخودش حساس شود،ادامه این روندورنج حاصل ازخودخوری وسرزنش ازجانب خودش یااطرافیان منجربه شکل گیری، تداوم ومتاسفانه تثبیت رفتاری بنام لکنت خواهدشد.

 

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

 

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

 

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

 

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1

 

نکاتی که درمورد لکنت کودکان بایدرعایت کنید

کودک نباید موقعیتهای اضطراب زا را تجربه کند ،حتی اگر این موقعیتها هیجان انگیز وجذاب نیز باشند نفعی برای او ندارندوباعث بدتر شدن وضعیت او خواهند شد،بازیهای کامپیوتری خشن ،حضور در مراسم تدفین اموات ومراسم عزاذاری ویا وسائل بازی

ترسناک در پارکها وحبس اودر اطاق تاریک مثالهایی از این موقعیتهاهستند.

 

ادامه مطلب...

 

 

 لکنت زبان وآفازی تحولی کودکان

همانطوریکه قبلا درمقاله آفازی تحولی این سایت اشاره شداین نوع ازآفازی کودکان (اختلال دربیان نه درک)میتواند از چندماه وحتی درپاره ای ازموارد چندسال شروع گفتاررا به تاخیر بیندازد.درهرصورت نمیتوان نقش این اختلال رادرایجاداضطراب ،هم دروالدین وهم درکودک انکارنمودوهمچنین نمیتوان نقش اضطراب ایجادشده رادرکاهش اعتمادبنفس گفتاری کودک نادیده گرفت،مخصوصااگراین اضطراب همراه باسرزنشهایاتذکر دائمی اطرافیان خصوصاوالدین باشدوکودک به این نتیجه برسدکه استارت گفتاری او همواره مساویست باناکامیهاوخطاهای ساختاری یاتلفظی کلمات وعدم توانایی درجمله سازی وبیان کلماتی غیرازآنچه که اوقبلا شنیده است (بدلیل اینکه کودک کلمه رامیشناسد ولی نمیتواندآنرا بگوید).مثلا میداندآن چیزی که برگ وریشه دارد وزیرسایه اش مینشینیم درخت است امانمیتوانددقیقاآنرابگویدومثلا امکان دارد به جای درخت بگوید:دابی....یابه جای توپ بگوید :پو... درحالیکه اگر به کودک بگوییم درخت کدومه؟آنرانشان میدهد.

باتوجه به نکات بالا به این نتیجه میرسیم که هیچگاه نبایدبه حساسیتهای گفتاری یاتلفظی کودک توجه نشان دهیم واصولا نبایدکاری کنیم که کودک نسبت به طرز گویش خوددقیق شود.بی توجهی مابه نحوه بیان گفتارش (نه معنای آن)باعث گذرآرام وبدون تبعات کودک ازاین مرحله بحران زا وعدم شروع لکنت خواهدشد.

باید بخاطربسپاریم اضطراب ودغدغه دائمی کودک آفازی تحولی نسبت به کیفیت یاکمیت گفتارش میتواندباعث شروع وحتی تثبیت لکنت شود.

 

نوشته آسیب شناس گفتار وهیپنوتراپیست لکنت:علی جهانی

نظام پزشکی 866-اولین مبتکردرمان آنلاین لکنت بصورت ویدیواسکایپ درایران

تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:09118517501

آیدی مشاوره ودرمان لکنت باویدیواسکایپ(پس ازهماهنگی تلفنی):stutter1

 

 

زیر مجموعه ها